วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เทคนิคเล็กน้อยก่อนเข้ากรรมฐาน

ก่อนที่จะเข้ากรรมฐานนั้น อยากแนะนำเพื่อนๆญาติธรรมทุกท่าน ได้กล่าวคำสมาทานขอพระกรรมฐาน ตามอย่างของคุณแม่ชีทศพร ซึ่งคุณแม่ชีจะเน้นพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านทุกครั้งว่าก่อนเข้ากรรมฐานต้องขอกรรมฐานก่อน อันที่จริงแล้วคุณ แม่บอกเหตุผลตั้งหลายครั้งแล้วแต่จำไม่ได้ซักที รู้อย่างเดียวว่า เชื่อโดยไม่ต้องสงสัย...แฮ่ะๆ เลยนำมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ...โอเค เริ่มจาก


คำสมาทานขอพระกรรมฐาน
ข้าพเจ้าขอกราบไว้พระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอกราบไว้พระพุทโธ พระธรรมโม พระสังโฆ เป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้า

บูชาพระ
อุกาสะ อุกาสะ ดอกไม้ธูปเทียนชวาลา รูปนามและชีวิต พร้อมไปด้วยความปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอก
ขอบูชาแก่ พระโพธิญาณ
พระพุทธัง พระธรรมมัง พระสังฆัง ขอให้พระแม่ธรณีจงมาเป็นทิพยญาณ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดน่ะพระเจ้าข้า นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

อาราธนาพระ
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขออุปจาระวิถี พระอัปปนาระวิถี พระสมาธิโลกุตระ พระธรรมเจ้า
ข้าพเจ้าจะขอเข้าในห้องพระขุทกาปิติเจ้า พระขณิกาปิติเจ้า พระโอกันติกาปิติเจ้า พระอุเพ็งคาปิติเจ้า พระผรณาปิติเจ้า อันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า
พระปัจเจกกะโพธิเจ้า พระอรหันตาเจ้า ที่ล่วงเข้าสู่นิพพานไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทร ทั้ง 4 ตันติประเพณีอันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกกะโพธิเจ้า พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายมีฉันท์ใดๆก็ดี ขอพระธรรมเจ้า จงมาบังเกิดให้กว้างขวาง ในขันธ์ทั้ง 5 แห่งข้าพเจ้าในกาลบัดเดี่ยวนี้เถิด นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ
พระพุทธคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ
พระธรรมคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ
พระสังคุณนัง ข้าพเจ้า จะขอถวายชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระณังคัจฉามิ

วิรัติศีล
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้า จะขอถือสัตย์รับศีลแก่พระโพธิญาณ จะขอรับเอาพระสมาธิมาเป็นธงชัย จะระลึกถึงพระพายมาเป็นอารมณ์ กายอย่างหนึ่ง วาจาอย่างหนึ่ง มะโนอย่างหนึ่ง จะไม่ให้เป็นกรรมแก่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายด้วย ข้าพเจ้าจะไม่นิยมไปด้วยมูตรและคูตสัมผัสถูกต้องรูปเสียงกลิ่นรส โภชนาอาหารน้ำฉัน และน้ำชาพระให้พิจารณาเป็นของปฏิกูลเปื่อยเน่า ไปทั้งสิ้น เครื่องไม่จีรังนี้ เป็นของพญามัจจุราช ที่ได้หล่อหลอมรูปมาตั้งแต่เอนกชาติ รูปนี้แตกดับไป จะขอวางซากอสุภะนี้ไว้เหนือพื้นปฐพี ส่วนนามธรรมของพระนี้ ขอให้แม่พระธรณี จงมาช่วยแบกหาม อุดหนุนค้ำจุน ข้ามส่งองค์พระพาย จะเสด็จเข้าไปในโลกใหญ่ ขอให้เป็นสุขในห้องพระนิพพาน นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ
เสี่ยงพระบารมี
อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขอเสี่ยงนะ ขอให้แม่พระธรณี นำเอาบารมี 30 ทัศน์ ของข้าพเจ้า ข้ามส่งให้ถึงหนทางพระนิพพาน ที่ทำการของพระ ในครั้งนี้ นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ

คำขอขมาพระรัตนตรัย
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต..
หากข้าพระ พุทธเจ้า ได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพรพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วย

          อ้อที่สำคัญ คุณแม่ชีสอนให้สมาทานศีลก่อนเข้ากรรมฐานด้วยน่ะค่ะ ใครอยากนำเคล็ดลับของคุณแม่ชีไปใช้ ก็ได้น่ะค่ะ

(ขอบุญกุศลที่ก้อยทำในครั้งนี้ จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว มีความคิดเห็นตรงกัน เป็นผู้มีสติ รู้ว่าบุญมีจริงทำดีได้ดี และนำส่งให้แผ่นดิน คนของแผ่นดิน ทรัพย์ของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลวงพ่อพระพรหมโมลี คุณแม่ชีทศพร เทวาภิทักษ์ธรรม พระวิปัสสนาจารย์ของก้อยทุกๆท่าน และผู้มีพระคุณทุกๆคน และอนิสงค์ของบุญนี้จงนำส่งให้ ดวงจิตดวงวิญานของข้าพเจ้าที่ตกหล่นเป็นกรรมอยู่ในนรกภูมิ ที่อยู่ทุกๆขุมนรก และในอบายภูมิ จงหลุดพ้นจากนรกภูมิ อบายภูมิทั้งหลายทั้งสิ้น ในเวลานี้ เดี๋ยวนี้ด้วยเถิด....)

ก้อยลูกศิษย์แม่ชีทศพร
ผู้เขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Dreamhost customer review